Quyết định 101/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 và Quyết định số 1512/QĐ-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Tài chính về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 cho thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8674/TTr- SKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 và Tờ trình số 8765/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 đối với Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ lang thang, xâm hại tình dục, phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (danh mục đính kèm).

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2008 và Quyết định số 71/2008/ QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

   Như Điều 4;

   Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   Bộ Tài chính;

   Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

   Thường trực Thành ủy;

   Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

   Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố;

   Các Ban Hội đồng nhân dân TP;

   Văn phòng Thành ủy;

   VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng VX, THKH (3b);

   Lưu:VT, (THKH/Hi)  H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

 

Tags: 

Comments are closed.