Quyết định 1007/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 29/07/2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Tờ trình số 1781/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1031/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 7 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Quảng Ngãi;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– BTCN VPCP;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hùng (10 b).

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

 

DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2008

của Thủ tướng Chính phủ)

_________________________

Tập thể:

1. Phòng Chuyên đề thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình, tỉnh Quảng Ngãi;

2. Phòng Văn bản pháp quy thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Quảng Ngãi;

3. Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân, tỉnh Quảng Ngãi;

4. Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

5. Hội Nông dân xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi;

6. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;

7. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Quảng Ngãi;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân:

8. Ông Hồ Văn Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi;

9. Ông Lương Kim Sơn, Trưởng phòng Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

10. Bà Cù Thị Thanh Mai, Trưởng ban Ban Văn hoá – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

11. Ông Lâm Xuân Kính, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước và Xây dựng, tỉnh Quảng Ngãi;

12. Ông Huỳnh Kim Lập, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân, tỉnh Quảng Ngãi;

13. Ông Trương Quang Tấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình, tỉnh Quảng Ngãi;

14. Ông Võ Lượng, Trưởng phòng Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi;

15. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

16. Ông Lê Văn Ninh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

17. Ông Lê Văn Sáu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

18. Ông Đinh Văn Đồng, nghệ nhân dân gian, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, đã có thành tích giữ gìn và lưu truyền giá trị âm nhạc cổ truyền dân gian của người H”Re, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Tags: ,

Comments are closed.