Quyết định 100/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc tại Công văn số 29/CV-BQL ngày 21 tháng 3 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 365/TTr-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– TTUB: CT, các PCT;

– Công an thành phố (PC.13);

– Sở Nội vụ thành phố (02b);

– VPHĐ-UB: Các PVP;

– Các Phòng CV, TTCB;

– Lưu:VT, (VX-T) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

Tags: 

Comments are closed.