Nghị định số 89/2007/NĐ-CP ngày 28-05-2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thành phố Hà tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Tĩnh có 5.632 ha diện tích tự nhiên và 117.546 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Tân Giang, Hà Huy Tập, Đại Nài, Thạch Linh, Thạch Quý, Văn Yên và các xã: Thạch Trung, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Bình.

Địa giới hành chính thành phố Hà Tĩnh: Đông và phía Tây giáp huyện Thạch Hà, phía Nam giáp huyện Cẩm Xuyên, phía Bắc giáp huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà.

Tỉnh Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Tags: , , ,

Comments are closed.