Nghị định số 88/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 132/HĐBT ngày 05 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về phân loại và phân cấp quản lý đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thành lập thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Hải Dương.

Thành phố Hải Dương có 3.626,8 ha diện tích tự nhiên và 143.895 nhân khẩu, gồm 13 đơn vị hành chính cơ sở là các phường: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Trần Phú, lê Thanh Nghị, Thanh Bình, Hải Tân, Ngọc Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng và các xã: Tứ Minh và Việt Hoà.

Địa giới hành chính thành phố Hải Dương: Đông giáp huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà; Tây giáp huyện Cẩm Giàng; Nam giáp huyện Tứ Kỳ và huyện Gia Lộc; Bắc giáp huyện Nam Sách.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.