Nghị định số 87/2008/NĐ-CP ngày 04/8/2008

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2008

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TRẤN YÊN

ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

NGHỊ ĐỊNH


Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái như sau:

1. Điều chỉnh 5.043,233 ha diện tích tự nhiên và 15.400 nhân khẩu của huyện Trấn Yên về thành phố Yên Bái quản lý (gồm toàn bộ 506,800 ha diện tích tự nhiên và 1.631 nhân khẩu của xã Văn Phú; 908,512 ha diện tích tự nhiên và 2.885 nhân khẩu của xã Văn Tiến; 928,627 ha diện tích tự nhiên và 3.342 nhân khẩu của xã Hợp Minh; 534,780 ha diện tích tự nhiên và 1.650 nhân khẩu của xã Giới Phiên; 579,853 ha diện tích tự nhiên và 1.322 nhân khẩu của xã Phúc Lộc; 1.584,661 ha diện tích tự nhiên và 4.570 nhân khẩu của xã Âu Lâu).

Thành phố Yên Bái có 10.815,453 ha diện tích tự nhiên và 95.892 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Yên Thịnh, Đồng Tâm, Minh Tân, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Yên Ninh và các xã: Minh Bảo, Tân Thịnh, Nam Cường, Tuy Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Âu Lâu.

Địa giới hành chính thành phố Yên Bái: Đông giáp huyện Yên Bình; Tây giáp huyện Trấn Yên; Nam giáp huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên; Bắc giáp huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên.

2. Điều chỉnh toàn bộ 1.074,629 ha diện tích tự nhiên và 2.066 nhân khẩu của xã Văn Lãng, huyện Trấn Yên về huyện Yên Bình quản lý.
Huyện Yên Bình có 77.319,669 ha diện tích tự nhiên và 107.882 nhân khẩu, có 26 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phú Thịnh, Văn Lãng, Tích Cốc, Cảm Ân, Phúc Ninh, Bảo Ái, Mỹ Gia, Tân Nguyên, Yên Thành, Xuân Long, Phúc An, Cẩm Nhân, Vũ Linh, Ngọc Chấn, Yên Bình, Xuân Lai, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Hán Đà, Mông Sơn, Thịnh Hưng, Tân Hương, Đại Đồng, Đại Minh và các thị trấn: Yên Bình, Thác Bà.
Địa giới hành chính huyện Yên Bình: Đông giáp huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Tây Nam giáp huyện Trấn Yên; Đông Bắc giáp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Tây Bắc giáp thành phố Yên Bái.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
Huyện Trấn Yên còn lại 62.859,538 ha diện tích tự nhiên và 82.284 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Vân Hội, Tân Đồng, Hưng Khánh, Đào Thịnh, Xã Hồng Ca, Việt Cường, Lương Thịnh, Hoà Cuông, Báo Đáp, Cường Thịnh, Minh Quán, Nga Quán, Quy Mông, Kiên Thành, Y Can, Minh Tiến, Việt Thành, Bảo Hưng, Việt Hồng, Minh Quân, Hưng Thịnh và thị trấn Cổ Phúc.
Địa giới hành chính huyện Trấn Yên: Đông giáp huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái và tỉnh Phú Thọ; Tây giáp huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên; Nam giáp huyện Văn Chấn; Bắc giáp huyện Yên Bình và huyện Văn Yên.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                                                                                 TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                                                                                    THỦ TƯỚNG

 

                                                                                                                                               Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , ,

Comments are closed.