Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 01/08/2009

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/2008/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2008   

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ

THUỘC HUYỆN ĐÔNG HẢI, HUYỆN HỒNG DÂN, TỈNH BẠC LIÊU


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

 

NGHỊ ĐỊNH :


Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu như sau:

1. Thành lập xã An Trạch A thuộc huyện Đông Hải trên cơ sở điều chỉnh 4.807,48 ha diện tích tự nhiên và 11.238 nhân khẩu của xã An Trạch.

Xã An Trạch A có 4.807,48 ha diện tích tự nhiên và 11.238 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã An Trạch A: Đông giáp thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai và xã Long Điền; Tây giáp xã An Trạch; Nam giáp xã An Phúc; Bắc giáp xã Tân Phong, huyện Giá Rai.

2. Thành lập xã Điền Hải thuộc huyện Đông Hải trên cơ sở điều chỉnh 3.400,04 ha diện tích tự nhiên và 9.408 nhân khẩu của xã Long Điền Tây.

Xã Điền Hải có 3.400,04 ha diện tích tự nhiên và 9.408 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Điền Hải: Đông giáp xã Long Điền Đông và Biển Đông; Tây giáp xã Long Điền Tây; Nam giáp Biển Đông; Bắc giáp xã Long Điền.

3. Thành lập xã Ninh Thạnh Lợi A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở điều chỉnh 6.687,25 ha diện tích tự nhiên và 7.146 nhân khẩu của xã Ninh Thạnh Lợi.

Xã Ninh Thạnh Lợi A có 6.687,25 ha diện tích tự nhiên và 7.146 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ninh Thạnh Lợi A: Đông giáp xã Phước Long, huyện Phước Long; Tây giáp xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận; Nam giáp xã Phong Thạnh Tây A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận; Bắc giáp xã Ninh Thạnh Lợi.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã An Trạch còn lại 5.210,78 ha diện tích tự nhiên và 12.319 nhân khẩu.

Xã Long Điền Tây còn lại 7.687,07 ha diện tích tự nhiên và 11.023 nhân khẩu.

Huyện Đông Hải có 56.160,17 ha diện tích tự nhiên và 138.983 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Gành Hào và các xã: Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Đông A, Long Điền Tây, Điền Hải, An Phúc, An Trạch, An Trạch A, Định Thành và Định Thành A.

Xã Ninh Thạnh Lợi còn lại 6.641,75 ha diện tích tự nhiên và 10.346 nhân khẩu.

Huyện Hồng Dân có 42.361 ha diện tích tự nhiên và 100.997 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thị trấn Ngan Dừa và các xã: Ninh Quới, Ninh Quới A, Ninh Hòa, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , ,

Comments are closed.