Nghị định số 84/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008

 

 NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ

để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

______ 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,

 

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Điều chỉnh 1.262,96 ha diện tích tự nhiên và 11.845 nhân khẩu thuộc huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên quản lý (gồm toàn bộ 401,90 ha diện tích tự nhiên và 5.398 nhân khẩu của xã Đồng Bẩm, 861,06 ha diện tích tự nhiên và 6.447 nhân khẩu của xã Cao Ngạn).

Thành phố Thái Nguyên có 18.970,48 ha diện tích tự nhiên và 256.346 nhân khẩu, có 28 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Tân Long, Quan Triều, Quang Vinh, Đồng Quang, Quang Trung, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Túc Duyên, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành, Tân Thành, Cam Giá, Hương Sơn và các xã: Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Hà, Tích Lương, Lương Sơn, Cao Ngạn, Đồng Bẩm.

Địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên: Đông giáp huyện Phú Bình; Tây giáp huyện Đại Từ và huyện Phổ Yên; Nam giáp thị xã Sông Công và huyện Phổ Yên; Bắc giáp các huyện: Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Đồng Hỷ còn lại 45.774,98 ha diện tích tự nhiên và 114.608 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hóa Thượng, Huống Thượng, Nam Hòa, Tân Lợi, Cây Thị, Hợp Tiến, Khe Mo, Văn Hán, Hóa Trung, Quang Sơn, Văn Lăng, Tân Long, Hòa Bình, Minh Lập, Linh Sơn và các thị trấn: Chùa Hang, Trại Cau, Sông Cầu.

Địa giới hành chính của huyện Đồng Hỷ: Đông Nam giáp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Tây giáp huyện Phú Lương; Nam giáp huyện Phú Bình; Nam – Tây Nam giáp thành phố Thái Nguyên; Bắc – Đông Bắc giáp huyện Võ Nhai.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.