Nghị định số 82/1999/ NĐ-CP ngày 25-08-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/1999/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1999
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH Xà THUỘC THỊ Xà
BẠC LIÊU VÀ CÁC HUYỆN HỒNG DÂN, GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bộ trưởng, Trưởng ban, Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc thị xã Bạc Liêu và các huyện Hồng Dân, Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu như sau :

1. Thành lập xã Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông thuộc thị xã Bạc Liêu trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Thuận Hòa.

a) Xã Vĩnh Trạch có 4.229,81 ha diện tích tự nhiên và 12.804 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Trạch : Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp phường 5; Nam giáp xã Vĩnh Trạch Đông; Bắc giáp huyện Vĩnh Lợi.

b) Xã Vĩnh Trạch Đông có 4.656,97 ha diện tích tự nhiên và 9.632 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Vĩnh Trạch Đông : Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Hiệp Thành; Nam giáp biển Đông; Bắc giáp xã Vĩnh Trạch.

2. Thành lập xã Ninh Qưới A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở 3.691 ha diện tích tự nhiên và 14.047 nhân khẩu của xã Ninh Qưới.

Địa giới hành chính xã Ninh Qưới A : Đông giáp tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp xã Ninh Hòa; Nam giáp xã Vĩnh Phú Đông; Bắc giáp xã Ninh Qưới.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Ninh Qưới có 3.235 ha diện tích tự nhiên và 11.569 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Phong Thạnh Đông A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 2.691,54 ha diện tích tự nhiên và 15.207 nhân khẩu của xã Phong Thạnh Đông.

Địa giới hành chính xã Phong Thạnh Đông A : Đông giáp huyện Vĩnh Lợi; Tây giáp thị trấn Giá Rai và xã Phong Tân; Nam giáp xã Long Điền Đông A và thị trấn Giá Rai; Bắc giáp xã Phong Thạnh Đông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phong Thạnh Đông có 2.699 ha diện tích tự nhiên và 6.775 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Long Điền Đông A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 5.947,93 ha diện tích tự nhiên và 15.342 nhân khẩu của xã Long Điền Đông.

 

Địa giới hành chính xã Long Điền Đông A : Đông giáp huyện Vĩnh Lợi; Tây giáp xã Long Điền Đông; Nam giáp xã Long Điền; Bắc giáp xã Phong Thạnh Đông A.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Long Điền Đông có 6.463,2 ha diện tích tự nhiên và 18.027 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.