Nghị định số 80/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/2002/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH
SỐ 72/1998/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 20 tháng 4 năm 1989;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 07 tháng 9 năm 2000;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.

1. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Trách nhiệm của Bộ Thuỷ sản:

2. Tổ chức thực hiện việc dăng ký phương tiện nghề cá, đăng ký thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản theo quy định của Nhà nước; tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện nghề cá”.

2. Khoản 1, khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thuỷ; phối hợp với Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện công tác đăng kiểm tàu cá trong cả nước; thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống luồng lạch, phao tiêu, đèn biển đảm bảo an toàn hàng hải; chỉ đạo tổ chức đảm bảo hàng hải Việt Nam thực hiện việc treo tín hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới trên các đèn biển khi có dự báo bão, áp thấp nhiệt đới.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tổ chức bắn pháo hiệu báo bão ở các cửa lạch, cảng, bến cá, ngư trường trọng điểm khi có bão; chỉ đạo lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển cùng lực lượng thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chính quyền địa phương ngăn không cho người và phương tiện nghề cá ra biển hoạt động nếu chưa có đủ trang bị an toàn và khi có thông báo bão, áp thấp nhiệt đới có thể gây nguy hiểm cho tầu bè ra khơi; sẵn sàng cùng địa phương ứng cứu người và phương tiện khi có tai nạn xảy ra”.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , ,

Comments are closed.