Nghị định số 80/1999/ NĐ-CP ngày 24-08-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 80/1999/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 1999
VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà THUỘC CÁC HUYỆN THỐT NỐT VÀ
PHỤNG HIỆP, TỈNH CẦN THƠ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ như sau :

1. Thành lập xã Trung Kiên thuộc huyện Thốt Nốt trên cơ sở 1.348,94 ha diện tích tự nhiên và 23.979 nhân khẩu của xã Trung Nhứt, 115 ha diện tích tự nhiên, 1.942 nhân khẩu của xã Thuận Hưng.

Xã Trung Kiên có 1.463,94 ha diện tích tự nhiên và 25.921 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trung Kiên : Đông giáp xã Thuận Hưng; Tây giáp thị trấn Thốt Nốt; Nam giáp xã Trung An; Bắc giáp xã Tân Lộc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Trung Nhứt có 2.522,99 ha diện tích tự nhiên và 20.725 nhân khẩu.

Xã Thuận Hưng có 2.819,87 ha diện tích tự nhiên và 25.465 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 2.172 ha diện tích tự nhiên và 15.799 nhân khẩu của xã Long Thạnh.

Địa giới hành chính xã Tân Long : Đông giáp huyện Châu Thành; Tây giáp xã Long Thạnh; Nam giáp xã Hòa Mỹ; Bắc giáp xã Long Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Long Thạnh có 2.605 ha diện tích tự nhiên và 17.541 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.