Nghị định số 79/1999/NĐ-CP ngày 24-08-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh địa giới xã thuộc các huyện Lạc Dương,

Lâm Hà và Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tỉch y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Thành lập xã Đưng KNớ thuộc huyện Lạc Dương trên cơ sở 16.500 ha diện tícn tự nhiên và 1.146 nhân khẩu của xã Đạ Long.

Địa giới hành chính xã Đưng KNớ: Đông giáp xã Đạ Chais; Tây giáp xã Đạ Tông và huyện Lăk (tỉnh Đắk Lắk); Nam giáp xã Đạ Long và xã Lát; Bắc giáp huyện Lăk (tỉnh Đắk Lắk).

San khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đạ Long có 7.930 ha diện tích tự nhiên và 1.789 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đạ KNàng thuộc huyện Lâm Hà trên cơ sở 5.673 ha diện tích tự nhiên và 2.565 nhân khẩu của xã Phi Liêng.

Địa giới hành chính xã Đạ KNàng: Đông giáp xã Phú Sơn và xã Đạ Đờn; Tây giáp xã Phi Liêng và huyện Đăk Nông (tỉnh Đắk Lắk); Nam giáp xã Phúc Thọ và xã Đạ Đờn; Bắc giáp xã Phi Liêng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phi Liêng có 10.307 ha diện tích tự nhiên và 2.279 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Tân Lạc thuộc huyện Bảo Lâm trên cơ sở 2.442,15 ha diện tích tự nhiên và 3.247 nhân khẩu của xã Lộc Thành.

Địa giới hành chính xã Tân Lạc: Đông giáp xã Lộc An và huyện Di Linh; Tây giáp xã Lộc Thành; Nam giáp xã Lộc Nam; Bắc giáp thị xã Bảo Lộc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lộc Thành có 8.637 ha diện tích tự nhiên và 10.888 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.