Nghị định số 77/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 77/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999
VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG, THÀNH LẬP XÃ,
THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MAI SƠN, BẮC YÊN VÀ MỘC CHÂU,

TỈNH SƠN LA

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La như sau :

1. Giải thể thị trấn nông trường Tô Hiệu thuộc huyện Mai Sơn. Dân cư thị trấn nông trường hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Hát Lót, Chiềng Mung, Mường Bon, Cò Nòi và thị trấn Hát Lót được giao về các xã và thị trấn nói trên quản lý.

2. Giải thể thị trấn nông trường Chiềng Sung thuộc huyện Mai Sơn.

Thành lập xã Chiềng Sung trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn nông trường Chiềng Sung.

Xã Chiềng Sung có 4.622 ha diện tích tự nhiên và 4.500 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Chiềng Sung : Đông giáp xã Chiềng Chăn; Tây giáp xã Mường Bằng; Nam giáp xã Mường Bon; Bắc giáp huyện Mường La.

3. Giải thể thị trấn nông trường Chiềng Ve thuộc huyện Mộc Châu. Sáp nhập 7.292 nhân khẩu của thị trấn nông trường Chiềng Ve vào xã Lóng Sập thuộc huyện Mộc Châu.

Thành lập xã Chiềng Sơn trên cơ sở 9.788 ha diện tích tự nhiên và 7.932 nhân khẩu của xã Lóng Sập.

Địa giới hành chính xã Chiềng Sơn : Đông giáp xã Xuân Nha; Tây giáp xã Lóng Sập; Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp các xã Mường Sang, Đông Sang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lóng Sập có 9.666 ha diện tích tự nhiên và 3.556 nhân khẩu.

4. Thành lập thị trấn Bắc Yên – thị trấn huyện lỵ – huyện Bắc Yên trên cơ sở 892 ha diện tích tự nhiên và 4.240 nhân khẩu của xã Phiêng Ban.

Địa giới hành chính thị trấn Bắc Yên : Đông giáp xã Phiêng Ban; Tây giáp các xã Phiêng Ban, Song Pe; Nam giáp các xã Phiêng Ban, Hồng Ngài; Bắc giáp xã Phiêng Ban.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phiêng Ban có 4.623 ha diện tích tự nhiên và 3.093 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.