Nghị định số 59/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004 PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 19 (mười chín) đơn vị bầu cử, 55 (năm mươi nhăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2004 – 2009  

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Bình Sơn

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Huyện Trà Bồng

Đơn vị bầu cử số 03

02 đại biểu

3

Huyện Tây Trà

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

4

Huyện Lý Sơn

Đơn vị bầu cử số 05

02 đại biểu

5

Huyện Sơn Tịnh

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Sơn Hà

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

7

Huyện Sơn Tây

Đơn vị bầu cử số 09

02 đại biểu

8

Thị xã Quảng Ngãi

Đơn vị bầu cử số 10

05 đại biểu

9

Huyện Tư Nghĩa

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

10

Huyện Nghĩa Hành

Đơn vị bầu cử số 13

04 đại biểu

11

Huyện Minh Long

Đơn vị bầu cử số 14

02 đại biểu

12

Huyện Mộ Đức

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

03 đại biểu

13

Huyện Ba Tơ

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

14

Huyện Đức Phổ

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Tags: , ,

Comments are closed.