Nghị định số 58/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

NGHỊ ĐỊNH 

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004
PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2004 – 2009

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 17 (mười bảy) đơn vị bầu cử, 61 (sáu mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2004 – 2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Quy Nhơn

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

2

Huyện Tuy Phước

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

04 đại biểu

03 đại biểu

3

Huyện Vân Canh

Đơn vị bầu cử số 05

02 đại biểu

4

Huyện An Nhơn

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

04 đại biểu

5

Huyện Tây Sơn

Đơn vị bầu cử số 08

05 đại biểu

6

Huyện Vĩnh Thạnh

Đơn vị bầu cử số 09

02 đại biểu

7

Huyện Phù Cát

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

04 đại biểu

8

Huyện Phù Mỹ

Đơn vị bầu cử số 12

Đơn vị bầu cử số 13

04 đại biểu

03 đại biểu

9

Huyện Hoài Ân

Đơn vị bầu cử số 14

04 đại biểu

10

Huyện An Lão

Đơn vị bầu cử số 15

02 đại biểu

11

Huyện Hoài Nhơn

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

04 đại biểu

04 đại biểu

Tags: , ,

Comments are closed.