Nghị định số 57/2004/NĐ-CP ngày 18-02-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004 PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2004 – 2009


CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 16 (mười sáu) đơn vị bầu cử, 62 (sáu mươi hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2004 – 2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thị xã Rạch Giá

Huyện Kiên Hải

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

04 đại biểu

04 đại biểu

2

Thị xã Hà Tiên

Huyện Kiên Lương

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

3

Huyện Kiên Lương

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

4

Huyện Hòn Đất

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Tân Hiệp

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

03 đại biểu

6

Huyện Châu Thành

Đơn vị bầu cử số 09

05 đại biểu

7

Huyện Giồng Riềng

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

05 đại biểu

8

Huyện Gò Quao

Đơn vị bầu cử số 12

05 đại biểu

9

Huyện An Biên

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

10

Huyện An Minh

Đơn vị bầu cử số 14

05 đại biểu

11

Huyện Vĩnh Thuận

Đơn vị bầu cử số 15

05 đại biểu

12

Huyện Phú Quốc

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

Tags: , ,

Comments are closed.