Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23-07-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 57/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1999
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP Xà
THUỘC CÁC HUYỆN LONG ĐẤT VÀ CHÂU ĐỨC,
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã của các huyện Long Đất và Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau :

1. Chia xã Tam An thuộc huyện Long Đất thành hai xã Tam Phước và An Nhứt.

– Xã Tam Phước có 1.400,91 ha diện tích tự nhiên và 4.453 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tam Phước : Đông giáp các xã Phước Thạnh, Phước Long Thọ và Long Mỹ; Tây giáp xã An Ngãi; Nam giáp các xã Long Mỹ và Phước Hưng; Bắc giáp các xã An Ngãi và An Nhứt.

– Xã An Nhứt có 525,08 ha diện tích tự nhiên và 3.623 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã An Nhứt : Đông giáp xã Phước Thạnh; Tây giáp xã An Ngãi và thị trấn Long Điền; Nam giáp xã Tam Phước; Bắc giáp xã Long Tân.

 

2. Thành lập xã Phước Hưng thuộc huyện Long Đất trên cơ sở 854,26 ha diện tích tự nhiên và 9.700 nhân khẩu của xã Phước Tỉnh.

Địa giới hành chính xã Phước Hưng : Đông giáp xã Long Mỹ và xã Tam Phước; Tây giáp xã Phước Tỉnh; Nam giáp Biển Đông và thị trấn Long Hải; Bắc giáp xã Tam Phước, xã An Ngãi và thành phố Vũng Tàu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Tỉnh có 679,73 ha diện tích tự nhiên và 16.780 nhân khẩu.

 

3. Chia xã Phước Long Hội thuộc huyện Long Đất thành hai xã Phước Hội và Long Mỹ.

– Xã Phước Hội có 1.714,44 ha diện tích tự nhiên và 3.662 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phước Hội : Đông giáp xã Lộc An; Tây giáp xã Long Mỹ; Nam giáp các xã Phước Hải và Lộc An; Bắc giáp các xã Phước Long Thọ và Láng Đài.

– Xã Long Mỹ có 1.275,03 ha diện tích tự nhiên và 3.012 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Long Mỹ : Đông giáp xã Phước Hội; Tây giáp xã Phước Hưng và xã Tam Phước; Nam giáp xã Phước Hải và thị trấn Long Hải; Bắc giáp xã Phước Long Thọ và xã Phước Hội.

 

4. Thành lập xã Sơn Bình thuộc huyện Châu Đức trên cơ sở 2.289 ha diện tích tự nhiên và 9.313 nhân khẩu của xã Xuân Sơn.

Địa giới hành chính xã Sơn Bình : Đông giáp huyện Xuyên Mộc; Tây giáp xã Xuân Sơn; Nam giáp xã Suối Rao; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Xuân Sơn có 1.711 ha diện tích tự nhiên và 11.000 nhân khẩu.

 

5. Thành lập xã Bình Trung thuộc huyện Châu Đức trên cơ sở 1.662 ha diện tích tự nhiên và 6.376 nhân khẩu của xã Bình Giã.

Địa giới hành chính xã Bình Trung : Đông giáp xã Xuân Sơn; Tây giáp xã Bình Giã; Nam giáp xã Đá Bạc; Bắc giáp xã Quãng Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Bình Giã có 1.893 ha diện tích tự nhiên và 8.730 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.