Nghị định số 56/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh Bắc Kạn và Bộ trưởng, Trường ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bạch Thông, thị xã Bắc Kạn, thành lập phường thuộc thị xã Bắc Kạn như sau:

1/ Sáp nhập các xã Huyền Tụng, Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hoá và thị trấn Minh Khai thuộc hiện Bạch Thông vào thị xã Bắc Kạn.

2/ Thành lập phường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc thị xã Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Minh Khai.

Phường Nguyễn Thị Minh Khai có 110 ha diện tích tự nhiên và 2100 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Thị xã Bắc Kạn có 12.972 ha diện tích tự nhiên và 28.053 nhân khẩu, gồm 4 phường và 4 xã.

– Huyện Bạch Thông có 108.608,6 ha diện tích tự nhiên và 63.979 nhân khẩu, gồm 31 xã và 2 thị trấn.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh Bắc Kạn và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.