Nghị định số 54/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay thành lập các phường Phú Thọ, Phú Hoà thuộc thị xã Thủ Dầu Một và thị trấn Tân Phước Khánh thuộc huyện Tân Uyên như sau:

1. Thành lập phường Phú Thọ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Thọ.

Phường Phú Thọ có 504 ha diện tích tự nhiên và 10.163 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Phú Hoà trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phú Hoà.

Phường Phú Hoà có 1.503 ha diện tích tự nhiên và 15.386 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Tân Phước Khánh thuộc huyện Tân Uyên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Phước Khánh.

Thị trấn Tân Phước Khánh có 1.114 ha diện tích tự nhiên và 9.898 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.