Nghị định số 53/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ Trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn Yên Lạc thuộc huyện Yên Lạc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Minh Tân.

Thị trấn Yên Lạc có 644 ha diện tích tự nhiên và 11.968 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.