Nghị định số 52/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2000/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2000

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN BẢO LẠC

ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN BẢO LÂM TỈNH CAO BẰNG

 

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH :

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bảo Lạc để thành lập huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng như sau :

Thành lập huyện Bảo Lâm trên cơ sở 90.249 ha diện tích tự nhiên và 44.333 nhân khẩu của huyện Bảo Lạc.

Huyện Bảo Lâm có 90.249 ha diện tích tự nhiên và 44.333 nhân khẩu; gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Đức Hạnh, Lý Bôn, Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, Nam Quang, Tân Việt, Quảng Lâm, Mông Ân, Thái Học, Yên Thổ.

Địa giới hành chính huyện Bảo Lâm : Đông giáp huyện Bảo Lạc; Tây giáp tỉnh Hà Giang; Nam giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn; Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và tỉnh Hà Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc có 91.926 ha diện tích tự nhiên và 45.796 nhân khẩu; gồm 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Xuân Trường, Khánh Xuân, Cô Ba, Thượng Hà, Cốc Pàng, Bảo Toàn, Hồng Trị, Phan Thanh, Hưng Đạo, Huy Giáp, Đình Phùng, Sơn Lộ, Hồng An và thị trấn Bảo Lạc.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Tags: , , , ,

Comments are closed.