Nghị định số 49/2004/NĐ-CP

GHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2004/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2004 PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN NHIỆM KỲ 2004 – 200


 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn c Điu 9, Điu 10 và Điu 11 ca Lut Bu c đi biu Hi đng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 – 2009;

 

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 13 (mười ba) đơn vị bầu cử, 50 (năm mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 – 2009 (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN NHIỆM KỲ 2004 – 2009

 

 

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Điện Biên Phủ

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Lai Châu

Đơn vị bầu cử số 03

02 đại biểu

3

Huyện Điện Biên

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

04 đại biểu

03 đại biểu

04 đại biểu

4

Huyện Tuần Giáo

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

04 đại biểu

04 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Mường Lay

Đơn vị bầu cử số 10

05 đại biểu

6

Huyện Mường Nhé

Đơn vị bầu cử số 11

04 đại biểu

7

Huyện Điện Biên Đông

Đơn vị bầu cử số 12

05 đại biểu

8

Huyện Tủa Chùa

Đơn vị bầu cử số 13

05 đại biểu

Tags: ,

Comments are closed.