Nghị định số 46/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 46/2002/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP MỘT SỐ Xà, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN PHÙ MỸ, VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH


CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Phù Mỹ, Vân Canh, tỉnh Bình Định như sau:

1. Thành lập thị trấn Bình Dương thuộc huyện Phù Mỹ trên cơ sở 392 ha diện tích tự nhiên và 5.420 nhân khẩu của xã Mỹ Lợi.

Địa giới hành chính thị trấn Bình Dương: Đông giáp xã Mỹ Lợi; Tây giáp xã Mỹ Lộc; Nam giáp xã Mỹ Phong; Bắc giáp xã Mỹ Châu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Lợi còn lại 2.590 ha diện tích tự nhiên và 7.814 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Mỹ Chánh Tây thuộc huyện Phù Mỹ trên sơ sở 2.640 ha diện tích tự nhiên và 5.297 nhân khẩu của xã Mỹ Chánh.

Địa giới hành chính xã Mỹ Chánh Tây: Đông giáp xã Mỹ Chánh; Tây giáp xã Mỹ Quang; Nam giáp xã Mỹ Tài; Bắc giáp các xã Mỹ Trinh, Mỹ Thọ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Mỹ Chánh Tây, xã Mỹ Chánh còn lại 1.979 ha diện tích tự nhiên và 14.428 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Vân Canh – thị trấn huyện lỵ huyện Vân Canh trên cơ sở 1.396,61 ha diện tích tự nhiên và 2.861 nhân khẩu của xã Canh Thuận; 599,26 ha diện tích tự nhiên và 2.334 nhân khẩu của xã Canh Hiệp.

Thị trấn Vân Canh có 1.995,87 ha diện tích tự nhiên và 5.195 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Vân Canh: Đông, Bắc giáp xã Canh Hiệp; Tây, Nam giáp xã Canh Thuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn Vân Canh:

– Xã Canh Thuận còn lại 8.314,39 ha diện tích tự nhiên và 2.115 nhân khẩu.

– Xã Canh Hiệp còn lại 12.402,74 ha diện tích tự nhiên và 1.485 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , ,

Comments are closed.