Nghị định số 46/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập huyện Chợ Mới trên cơ sở 57.527 ha diện tích tự nhiên và 34.394 nhân khẩu của huyện Bạch Thông.

Huyện Chợ Mới có 16 đơn vị hành chính là các xã: Yên Cư, Yên Hân, Bình Văn, Như Cố, Quảng Chu, Nông Hạ, Nông Thịnh, Yên Đĩnh, Thanh Bình, Tân Sơn, Hòa Mục, Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp và thị trấn Chợ Mới.

Địa giới hành chính huyện Chợ Mới: Đông giáp huyện Na Rì; Tây giáp huyện Định Hóa, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Chợ Đồn; Nam giáp các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên); Bắc giáp thị xã Bắc Cạn và huyện Bạch Thông.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Bạch Thông có 51.081,6 ha diện tích tự nhiên và 29.585 nhân khẩu, gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã: Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong, Vi Hương, Phương Linh, Tú Trĩ, Tân Tiến, Quân Bình, Lục Bình, Hà Vị, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Sĩ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn, Mỹ Thanh và thị trấn Phủ Thông.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.