Nghị định số 40/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá trên cơ sở 184,34 ha diện tích tự nhiên và 4.577 nhân khẩu của xã Đông Hưng và 3 ha diện tích tự nhiên và 478 nhân khẩu của xã Đông Tân.

Thị trấn Nhồi có 187,34 ha diện tích tự nhiên và 5.055 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nhồi: Đông giáp thành phố Thanh Hoá; Tây giáp xã Đông Tân; Nam giáp xã Đông Hưng; Bắc giáp xã Đông Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Nhồi:

Huyện Đông Sơn có 10.634,84 ha diện tích tự nhiên và 110.333 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Đông Hưng, Đông Thanh, Đông Vinh, Đông Ninh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Tân, Đông Xuân, Đông Lĩnh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Hoà, Đông Quang, Đông Phú, Đông Văn, Đông Yên, Đông Thịnh và các thị trấn Rừng Thông, Nhồi.

– Xã Đông Hưng còn lại 436,06 ha diện tích tự nhiên và 3.723 nhân khẩu.

– Xã Đông Tân còn lại 451,39 ha diện tích tự nhiên và 7.401 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải
Tags: , , , ,

Comments are closed.