Nghị định số 40/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2002/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà THUỘC CÁC HUYỆN QUỲNH LƯU, THANH CHƯƠNG VÀ NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập xã Tân Thắng thuộc huyện Quỳnh Lưu trên cơ sở 7.018 ha diện tích tự nhiên và 3.019 nhân khẩu của xã Quỳnh Thắng.

Địa giới hành chính xã Tân Thắng: Đông giáp các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang; Tây giáp huyện Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Quỳnh Thắng; Bắc giáp tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tân Thắng, xã Quỳnh Thắng còn lại 3.864 ha diện tích tự nhiên và 8.303 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Thanh Đức thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở 17.000,76 ha diện tích tự nhiên và 4.870 nhân khẩu của xã Hạnh Lâm.

Địa giới hành chính xã Thanh Đức: Đông giáp các xã Hạnh Lâm, Thanh Nho; Tây giáp huyện Anh Sơn và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã Hạnh Lâm và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp huyện Anh Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Thanh Đức, xã Hạnh Lâm còn lại 17.275,21 ha diện tích tự nhiên và 5.325 nhân khẩu.

3. Chia xã Nghi Công thuộc huyện Nghi Lộc thành 2 xã Nghi Công Bắc và Nghi Công Nam.

Xã Nghi Công Bắc có 1.500 ha diện tích tự nhiên và 4.822 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghi Công Bắc: Đông giáp huyện Hưng Nguyên; Tây giáp các xã Nghi Lâm, Nghi Kiều; Nam giáp xã Nghi Công Nam; Bắc giáp xã Nghi Mỹ.

Xã Nghi Công Nam có 1.807 ha diện tích tự nhiên và 5.718 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghi Công Nam: Đông giáp huyện Hưng Nguyên; Tây giáp huyện Nam Đàn; Nam giáp huyện Nam Đàn; Bắc giáp xã Nghi Công Bắc.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , ,

Comments are closed.