Nghị định số 40/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Điện Biên, huyện Mường Lay và di chuyển địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lay như sau:

1. Giải thể thị trấn Mường Lay thuộc huyện Mường Lay, giao toàn bộ đất đai (827,5 ha) và một phần nhân khẩu (879 người) của thị trấn Mường Lay cho xã Lay Nưa quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lay Nưa có 6.167,5 ha diện tích tự nhiên và 4638 nhân khẩu.

2. Giao xã Mường Mươn thuộc huyện Điện Biên về huyện Mường Lay quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Huyện Điện Biên có 164.963 ha diện tích tự nhiên và 96.562 nhân khẩu.

– Huyện Mường Lay có 323.027,5 ha diện tích tự nhiên và 55.641 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Mường Lay (mới) trên cơ sở 1.026 ha diện tích tự nhiên và 584 nhân khẩu của bản Na Pheo, xã Mường Mươn và 1.433 nhân khẩu của thị trấn Mường Lay (cũ).

Thị trấn Mường Lay có 1.026 ha diện tích tự nhiên và 2.017 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Mường Lay: Đông, Tây, Nam giáp xã Mường Mươn; Bắc giáp xã Huổi Lèng.

Xã Mường Mươn sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 25.974 ha diện tích tự nhiên và 4.202 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành; mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: ,

Comments are closed.