Nghị định số 39/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Sơn Tây,

Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các xã, thị trấn thuộc các huyện Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Thành lập xã Sơn Bua thuộc huyện Sơn Tây trên cơ sở 4.739 ha diện tích tự nhiên và 1.017 nhân khẩu của xã Sơn Mùa.

Địa giới hành chính xã Sơn Bua: Đông và Nam giáp xã Sơn Mùa; Tây giáp huyện Trà My; Bắc giáp huyện Trà Bồng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sơn Mùa có 7.397 ha diện tích tự nhiên và 3.002 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Sơn Lập thuộc huyện Sơn Tây trên cơ sở 5.347 ha diện tích tự nhiên và 1.012 nhân khẩu của xã Sơn Tinh.

Địa giới hành chính xã Sơn Lập: Đông và Nam giáp huyện Sơn Hà; Tây giáp tỉnh Kon Tum; Bắc giáp xã Sơn Dung và xã Sơn Tinh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Sơn Tinh có 4.439 ha diện tích tự nhiên 1.648 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Phổ Châu thuộc huyện Đức Phổ trên cơ sở 1.985 ha diện tích tự nhiên và 4.675 nhân khẩu của xã Phổ Thạnh.

Địa giới hành chính xã Phổ Châu: Đông giáp biển Đông; Tây và Nam giáp tỉnh Bình Định; Bắc giáp xã Phổ Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Phổ Thạnh có 2.973 ha diện tích tự nhiên và 19.273 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Ba Khâm thuộc huyện Ba Tơ trên cơ sở 5.150 ha diện tích tự nhiên và 1.247 nhân khẩu của xã Ba Trang.

Địa giới hành chính xã Ba Khâm: Đông và Bắc giáp huyện Đức Phổ; Tây giáp xã Ba Liên; Nam giáp xã Ba Trang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Ba Trang có 14.784 ha diện tích tự nhiên và 1.827 nhân khẩu.

5. Thành lập thị trấn Trà Xuân, thị trấn huyện lỵ, huyện Trà Bồng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Trà Xuân.

Thị trấn Trà Xuân có 609 ha diện tích tự nhiên và 6.586 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Trà Xuân: Đông giáp xã Trà Phú; Tây và Nam giáp xã Trà Sơn; Bắc giáp xã Trà Thủy.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch y ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.