Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2000/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2000

VỀ VIỆC THÀNH LẬP Xà, PHƯỜNG THUỘC HUYỆN MƯỜNG LAY VÀ THỊ Xà ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH LAI CHÂU

 

CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH:

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

 

Điều 1. Nay thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu như sau:

1. Thành lập xã Nà Hỳ thuộc huyện Mường Lay trên cơ sở 44.284 ha diện tích tự nhiên và 10.441 nhân khẩu của xã Chà Cang.

Nà Hỳ có 44.284 ha diện tích tự nhiên và 10.441 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nà Hỳ: Đông, Tây, Nam giáp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp xã Chà Cang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Chà Cang có 36.220 ha diện tích tự nhiên và 3.193 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Tân Thanh thuộc thị xã Điện Biên Phủ trên cơ sở 102 ha diện tịch tự nhiên và 8.210 nhân khẩu của phường Mường Thanh.

Phường Tân Thanh có 102 ha diện tích tự nhiên và 8.210 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Thanh: Đông giáp xã Noong Bua; Tây giáp phường Thanh Bình; Nam giáp phường Mường Thanh; Bắc giáp phường Him Lam.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường Mường Thanh có 179 ha diện tích tự nhiên và 8.709 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.