Nghị định số 34/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh

để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A,

tỉnh Hậu Giang

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang như sau:

a) Thành lập thị trấn Rạch Gòi trên cơ sở điều chỉnh 977,84 ha diện tích tự nhiên và 10.073 nhân khẩu của xã Thạnh Xuân.

Thị trấn Rạch Gòi có 977,84 ha diện tích tự nhiên và 10.073 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Rạch Gòi: Đông giáp xã Thạnh Xuân; Tây giáp thị trấn Một Ngàn và xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; Nam giáp xã Thạnh Hòa và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp xã Nhơn Nghĩa A.

b) Thành lập thị trấn Cái Tắc trên cơ sở điều chỉnh 1.050,15 ha diện tích tự nhiên và 11.140 nhân khẩu của xã Tân Phú Thạnh.

Thị trấn Cái Tắc có 1.050,15 ha diện tích tự nhiên và 11.140 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cái Tắc: Đông giáp xã Đông Phước, huyện Châu Thành; Tây giáp xã Tân Phú Thạnh; Nam giáp xã Long Thạnh và xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp; Bắc giáp xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Thạnh Xuân còn lại 1.644,50 ha diện tích tự nhiên và 12.010 nhân khẩu.

– Xã Tân Phú Thạnh còn lại 1.564,68 ha diện tích tự nhiên và 14.438 nhân khẩu.

Huyện Châu Thành A có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, Tân Thuận, Tân Hòa, Trường Long Tây, Trường Long A, Nhơn Nghĩa A và các thị trấn: Một Ngàn, Rạch Gòi, Cái Tắc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng
Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.