Nghị định số 33/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường,

mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình

và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Thành lập xã Đại An thuộc huyện Đại Lộc trên cơ sở điều chỉnh 661,04 ha diện tích tự nhiên và 7.607 nhân khẩu của xã Đại Hoà.

Xã Đại An có 661,04 ha diện tích tự nhiên và 7.607 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đại An: Đông giáp xã Đại Hoà; Tây giáp xã Đại Cường; Nam giáp xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên; Bắc giáp thị trấn Ái Nghĩa và xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

2. Điều chỉnh 182,48 ha diện tích tự nhiên và 565 nhân khẩu của xã Đại Nghĩa; 211,28 ha diện tích tự nhiên và 282 nhân khẩu của xã Đại Hiệp về thị trấn Ái Nghĩa để quản lý.

Thị trấn Ái Nghĩa có 1.230,45 ha diện tích tự nhiên và 18.228 nhân khẩu.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Đại Nghĩa còn lại 3.127 ha diện tích tự nhiên và 11.655 nhân khẩu.

– Xã Đại Hiệp còn lại 2.373,72 ha diện tích tự nhiên và 7.847 nhân khẩu.

– Xã Đại Hoà còn lại 701,94 ha diện tích tự nhiên và 6.743 nhân khẩu.

Huyện Đại Lộc có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Đại Hiệp, Đại Hoà, Đại Nghĩa, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Chánh, Đại Thạnh, Đại Hồng, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại An và thị trấn Ái Nghĩa.

3. Thành lập xã Trà Sơn thuộc huyện Bắc Trà My trên cơ sở điều chỉnh 4.295 ha diện tích tự nhiên và 2.939 nhân khẩu của thị trấn Trà My.

Xã Trà Sơn có 4.295 ha diện tích tự nhiên và 2.939 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Trà Sơn: Đông giáp xã Trà Giang và thị trấn Trà My; Tây giáp xã Trà Tân và xã Trà Đốc; Nam giáp xã Trà Giác; Bắc giáp xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Thị trấn Trà My còn lại 2.035 ha diện tích tự nhiên và 7.628 nhân khẩu.

Huyện Bắc Trà My, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Trà Kót, Trà Nú, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Sơn và thị trấn Trà My.

4. Thành lập xã Bình Định Bắc thuộc huyện Thăng Bình trên cơ sở điều chỉnh 1.452 ha diện tích tự nhiên và 4.883 nhân khẩu của xã Bình Định.

Xã Bình Định Bắc có 1.452 ha diện tích tự nhiên và 4.883 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Định Bắc: Đông giáp xã Bình Quý; Tây giáp xã Bình Trị; Nam giáp xã Bình Định Nam; Bắc giáp xã Phú Thọ, xã Quế Thuận và xã Quế Châu, huyện Quế Sơn.

5. Thành lập xã Bình Định Nam thuộc huyện Thăng Bình trên cơ sở 1.678 ha diện tích tự nhiên và 5.274 nhân khẩu còn lại của xã Bình Định.

Xã Bình Định Nam có 1.678 ha diện tích tự nhiên và 5.274 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Định Nam: Đông giáp xã Bình Quý; Tây giáp xã Bình Trị; Nam giáp xã Bình Phú; Bắc giáp xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Thăng Bình có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Bình Dương, Bình Giang, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Triều, Bình Đào, Bình Minh, Bình Lãnh, Bình Trị, Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Tú, Bình Sa, Bình Hải, Bình Quế, Bình An, Bình Trung, Bình Nam, Bình Định Bắc, Bình Định Nam và thị trấn Hà Lam.

6. Thành lập phường Cẩm Nam thuộc thị xã Hội An trên cơ sở toàn bộ 454,94 ha diện tích tự nhiên và 6.035 nhân khẩu của xã Cẩm Nam.

Phường Cẩm Nam có 454,94 ha diện tích tự nhiên và 6.035 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cẩm Nam: Đông giáp xã Cẩm Thanh; Tây giáp phường Minh An; Nam giáp xã Cẩm Kim, xã Duy Vinh; Bắc giáp phường Minh An, phường Sơn Phong và xã Cẩm Châu.

Sau khi thành lập phường Cẩm Nam:

Thị xã Hội An có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Thanh Hà, Tân An, Cẩm Châu, Cẩm An, Cửa Đại, Cẩm Nam và các xã: Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Tân Hiệp.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng
Tags: , , , , , ,

Comments are closed.