Nghị định số 32/2000/ND-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32/2000/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ VẠN LƯƠNG, VẠN HƯNG VÀ THỊ TRẤN VẠN GIÃ, HUYỆN VẠN NINH,
TỈNH KHÁNH HOÀ

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính các xã và thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà như sau:

1. Sáp nhập vào thị trấn Vạn Giã 82 ha diện tích tự nhiên và 4.150 nhân khẩu của thôn Lương Hải thuộc xã Vạn Lương.

2. Sáp nhập vào xã Vạn Lương 272 ha diện tích tự nhiên và 5.031 nhân khẩu của thôn Tân Đức thuộc xã Vạn Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Thị trấn Vạn Giã có 285 ha diện tích tự nhiên và 19.985 nhân khẩu.

– Xã Vạn Lương có 6.115 ha diện tích tự nhiên và 9.602 nhân khẩu.

– Xã Vạn Hưng có 4.823 ha diện tích tự nhiên và 8.894 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.