Nghị định số 31/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31/2000/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000
VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN MINH HOÁ,
TỈNH QUẢNG BÌNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập thị trấn Quy Đạt – thị trấn huyện lỵ huyện Minh Hoá trên cơ sở 722 ha diện tích tự nhiên và 4.763 nhân khẩu của xã Quy Hoá, 15,8 ha diện tích tự nhiên và 137 nhân khẩu của xã Yên Hoá; 20,15 ha diện tích tự nhiên và 226 nhân khẩu của xã Xuân Hoá.

Thị trấn Quy Đạt có 757,95 ha diện tích tự nhiên và 5.126 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quy Đạt: Đông giáp xã Yên Hoá; Tây giáp xã Xuân Hoá; Nam giáp xã Quy Hoá; Bắc giáp xã Yên Hoá.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Quy Hoá có 715 ha diện tích tự nhiên và 1.201 nhân khẩu.

– Xã Yên Hoá có 3.475,2 ha diện tích tự nhiên và 3.280 nhân khẩu.

– Xã Xuân Hoá có 4.226,8 ha diện tích tự nhiên và 2.612 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.