Nghị định số 31/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập các phường Tô Hiệu, Quyết Tâm và các xã Yên Sơn, Đông Sang, Tà Lai, Liên Hòa, Phiêng Cằm và Nà ớt thuộc thị xã Sơn La và các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Mai Sơn, tỉnh Sơn La như sau :

1. Thành lập phường Tô Hiệu thuộc thị xã Sơn La trên cơ sở 179 ha diện tích tự nhiên và 7.060 nhân khẩu của phường Chiềng Lề.

Địa giới hành chính phường Tô Hiệu: Đông giáp phường Quyết Thắng; Tây giáp xã Chiềng Cơi; Nam giáp xã Chiềng Cơi; Bắc giáp phường Chiềng Lề.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường Chiềng Lề có 271 ha diện tích tự nhiên và 7.833 nhân khẩu.

2. Thành lập phường Quyết Tâm thuộc thị xã Sơn La trên cơ sở 215 ha diện tích tự nhiên và 5.063 nhân khẩu của phường Quyết Thắng.

Địa giới hành chính phường Quyết Tâm: Đông giáp các xã Chiềng Cơi, Chiềng Sinh; Tây giáp các xã Hua La, Chiềng Cơi; Nam giáp các xã Chiềng Sinh và Hua La; Bắc giáp phường Quyết Thắng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính phường Quyết Thắng có 370 ha diện tích tự nhiên và 8.500 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Yên Sơn thuộc huyện Yên Châu trên cơ sở 4.596,2 ha diện tích tự nhiên và 3.038 nhân khẩu của xã Chiềng On.

Địa giới hành chính xã Yên Sơn : Đông giáp các xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn và Phiêng Khoài; Tây giáp xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn); Nam giáp xã Chiềng On; Bắc giáp các xã Chiềng Sàng, Cò Nòi (huyện Mai Sơn).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Chiềng On có 6.428,8 ha diện tích tự nhiên và 3.665 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Đông Sang thuộc huyện Mộc Châu trên cơ sở 4.289 ha diện tích tự nhiên và 3.530 nhân khẩu của xã Mường Sang.

 

Địa giới hành chính xã Đông Sang: Đông giáp các xã Phiêng Luông, Vân Hồ; Tây giáp xã Mường Sang; Nam giáp các xã Xuân Nha, Lóng Sập; Bắc giáp thị trấn Mộc Châu và xã Mường Sang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Mường Sang có 9.098 ha diện tích tự nhiên và 4.228 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Tà Lai thuộc huyện Mộc Châu trên cơ sở 2.730 ha diện tích tự nhiên và 2.798 nhân khẩu của xã Nà Mường.

Địa giới hành chính xã Tà Lai : Đông giáp xã Nà Mường; Tây giáp các xã Tân Hợp và Tân Lập; Nam giáp xã Chờ Lồng; Bắc giáp xã Tân Hợp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Nà Mường có 4.276 ha diện tích tự nhiên và 2.734 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Liên Hòa thuộc huyện Mộc Châu trên cơ sở 3.372 ha diện tích tự nhiên và 2.713 nhân khẩu của xã Song Khủa.

Địa giới hành chính xã Liên Hòa : Đông giáp huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình); Tây giáp xã Suối Bàng; Nam giáp xã Song Khủa; Bắc giáp các huyện Phù Yên và Đà Bắc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xa Song Khủa có 5.098 ha diện tích tự nhiên và 3.565 nhân khẩu.

7. Thành lập xã Phiêng Cằm thuộc huyện Mai Sơn trên cơ sở 13.825,1 ha diện tích tự nhiên và 3.786 nhân khẩu của xã Chiềng Nơi.

Địa giới hành chính xã Phiêng Cằm : Đông giáp các xã Chiềng Kheo, Nà ớt; Tây giáp xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã); Nam giáp các xã Nà ớt, Chiềng Cang, Chiềng Khoong (huyện Sông Mã); Bắc giáp các xã Chiềng Nơi, Chiềng Dong và Chiềng Kheo.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Chiềng Nơi có 13.068,9 ha diện tích tự nhiên và 3.861 nhân khẩu.

8. Thành lập xã Nà ớt thuộc huyện Mai Sơn trên cơ sở 10.650 ha diện tích tự nhiên và 2.534 nhân khẩu của xã Phiêng Pằn.

Địa giới hành chính xã Nà ớt : Đông giáp xã Phiêng Pằn; Tây giáp xã Phiêng Cằm; Nam giáp huyện Sông Mã; Bắc giáp các xã Chiềng Kheo và Chiềng Ve.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phiêng Pằn có 10.950 ha diện tích tự nhiên và 4.311 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.