Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 200 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG NÚI SAM, THỊ XÀ CHÂU ĐỐC, THỊ TRẤN PHÚ HOÀ VÀ ĐỔI TÊN XÀ PHÚ HOÀ THÀNH XÀ PHÚ THUẬN, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG


CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam thuộc thị xã Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận thuộc thị xã Châu Đốc, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang như sau :

1. Thành lập phường Núi Sam thuộc thị xã Châu Đốc trên cơ sở 1.397 ha diện tích tự nhiên và 21.241 nhân khẩu của xã Vĩnh Tế.

Địa giới hành chính phường Núi Sam : Đông giáp các xã Châu Phú A, Châu Phú B; Tây giáp xã Vĩnh Tế; Nam giáp các xã Vĩnh Tế, Vĩnh Mỹ; Bắc giáp các xã Vĩnh Tế, Vĩnh Ngươn.

Sau khi thành lập phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế còn lại 3.121 ha diện tích tự nhiên và 5.172 nhân khẩu.

2. Thành lập thị trấn Phú Hoà thuộc huyện Thoại Sơn trên cơ sở 523 ha diện tích tự nhiên và 9.033 nhân khẩu của xã Phú Hoà; 220 ha diện tích tự nhiên và 2.056 nhân khẩu của xã Vĩnh Trạch.

Thị trấn Phú Hoà có 743 ha diện tích tự nhiên và 11.089 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Hoà : Đông giáp thành phố Long Xuyên; Tây giáp xã Vĩnh Trạch và huyện Châu Thành; Nam giáp các xã Vĩnh Trạch, Phú Thuận, Vĩnh Chánh; Bắc giáp huyện Châu Thành và thành phố Long Xuyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị trấn Phú Hoà :

– Xã Vĩnh Trạch còn lại 1.881 ha diện tích tự nhiên và 16.725 nhân khẩu.

– Xã Phú Hoà còn lại 3.013 ha diện tích tự nhiên và 9.816 nhân khẩu.

3. Đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.