Nghị định số 29/2000/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2000/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC Xà THUỘC HUYỆN YÊN MÔ,
TỈNH NINH BÌNH

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các xã thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Thành lập xã Yên Hưng trên cơ sở 344,73 ha diện tích tự nhiên và 4.437 nhân khẩu của xã Yên Mỹ.

Xã Yên Hưng có 344,73 ha diện tích tự nhiên và 4.437 nhân khẩu.

Địa giới hành chính của xã Yên Hưng: Đông giáp xã Yên Phú; Tây giáp các xã Yên Hoà, Yên Thành; Nam giáp xã Yên Mỹ; Bắc giáp các xã Yên Hòa, Yên Phú.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Yên Mỹ có 474,03 ha diện tích tự nhiên và 5.906 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Mai Sơn trên cơ sở 452,8 ha diện tích tự nhiên và 5.211 nhân khẩu của xã Khánh Thượng.

Xã Mai Sơn có 452,8 ha diện tích tự nhiên và 5.211 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Mai Sơn: Đông giáp xã Khánh Thượng; Tây giáp thị xã Tam Điệp và huyện Hoa Lư; Nam giáp xã Yên Thắng; Bắc giáp huyện Hoa Lư.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Khánh Thượng có 878,1 ha diện tích tự nhiên và 7.114 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.