Nghị định số 27/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2002/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÀ THUỘC THỊ XÀ TAM KỲ, CÁC

HUYỆN TRÀ MY, HIỆP ĐỨC, PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM


CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ và các huyện Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Thành lập phường An Phú thuộc thị xã Tam Kỳ trên cơ sở 1.462,15 ha diện tích tự nhiên và 6.692 nhân khẩu của xã Tam Phú.

Địa giới hành chính phường An Phú: Đông giáp xã Tam Phú; Tây giáp các phường Phước Hoà, Tân Thạnh; Nam giáp phường Hoà Hương; Bắc giáp xã Tam Thăng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường An Phú, xã Tam Phú còn lại 1.611,85 ha diện tích tự nhiên và 8.063 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Trà Ka thuộc huyện Trà My trên cơ sở 5.350 ha diện tích tự nhiên và 1.359 nhân khẩu của xã Trà Giáp.

Địa giới hành chính xã Trà Ka: Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; Tây giáp xã Trà Giáp; Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Bắc giáp các xã Trà Giáp, Trà Thanh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Trà Ka, xã Trà Giáp còn lại 6.450 ha diện tích tự nhiên và 2.342 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Sông Trà thuộc huyện Hiệp Đức trên cơ sở 3.337 ha diện tích tự nhiên và 1.534 nhân khẩu của xã Phước Trà.

Địa giới hành chính xã Sông Trà: Đông giáp các xã Quế Bình, Phước Gia; Tây giáp huyện Phước Sơn; Nam giáp xã Phước Trà; Bắc giáp xã Hiệp Hoà.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Sông Trà, xã Phước Trà còn lại 11.784 ha diện tích tự nhiên và 1.150 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Phước Xuân thuộc huyện Phước Sơn trên cơ sở 13.092,4 ha diện tích tự nhiên và 1.192 nhân khẩu của thị trấn Khâm Đức.

Địa giới hành chính xã Phước Xuân: Đông giáp xã Phước Hiệp; Tây giáp huyện Nam Giang; Nam giáp xã Phước Đức và thị trấn Khâm Đức; Bắc giáp huyện Nam Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Phước Xuân, thị trấn Khâm Đức còn lại 2.998 ha diện tích tự nhiên và 4.986 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Phước Lộc thuộc huyện Phước Sơn trên cơ sở 9.499,6 ha diện tích tự nhiên và 1.007 nhân khẩu của xã Phước Thành.

Địa giới hành chính xã Phước Lộc: Đông giáp xã Phước Thành; Tây giáp xã Phước Công; Nam giáp tỉnh Kon Tum; Bắc giáp các xã Phước Kim, Phước Chánh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Phước Lộc, xã Phước Thành còn lại 6.230,5 ha diện tích tự nhiên và 1.040 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.