Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 23/2002/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ PHÊ CHUẨN ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU CỬ BỔ SUNG CỦA

TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 59 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Văn bản số 290/UB ngày 07/3/2002 và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 68/TTr-BTCCBCP ngày 18/3/2002,


NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn bầu cử bổ sung 2 (hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc huyện Sơn Tịnh và đơn vị bầu cử số 9 thuộc thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI


 

Số
thứ tự

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Huyện Sơn Tịnh

Đơn vị bầu cử số 6

1 đại biểu

2

Thị xã Quảng Ngãi

Đơn vị bầu cử số 9

1 đại biểu

 

Tags: , ,

Comments are closed.