Nghị định số 22/2002/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22/2002/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG VĨNH HẢI ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG VĨNH HÒA, THÀNH PHỐ NHA TRANG,TỈNH KHÁNH HÒA

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,


NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính phường Vĩnh Hải để thành lập phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như sau:

Thành lập phường Vĩnh Hòa trên cơ sở 1.156,44 ha diện tích tự nhiên và 9.369 nhân khẩu của phường Vĩnh Hải.

Địa giới hành chính phường Vĩnh Hòa; Đông giáp Biển Đông; Tây, Nam giáp phường Vĩnh Hải; Bắc giáp xã Vĩnh Lương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hải còn lại 447,56 ha diện tích tự nhiên và 13.933 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.