Nghị định số 22/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế như sau:

1. Thành lập thị trấn Sịa, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Quảng Điền trên cơ sở 1.118,4 ha diện tích tự nhiên và 8.610 nhân khẩu của xã Quảng Phước.

Địa giới hành chính thị trấn Sịa: Đông giáp xã Quảng Phước, Tây giáp các xã Quảng Lợi, Quảng Vinh; Nam giáp các xã Quảng Thọ, Quảng Vinh; Bắc giáp Phá Tam Giang.

2. Sát nhập thôn Mai Dương thuộc xã Quảng An vào phần còn lại của xã Quản Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Quảng Phước có 1.287,5 ha diện tích tự nhiên và 7.742 nhân khẩu.

– Xã Quảng An có 1.002 ha diện tích tự nhiên và 9.166 nhân khẩu.

3. Thành lập thị trấn Khe Tre, thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Nam Đông trên cơ sở 435 ha diện tích tự nhiên và 3.725 nhân khẩu của xã Hương Lộc.

Địa giới hành chính thị trấn Khe Tre: Đông giáp xã Hương Lộc; Tây giáp xã Hương Hoà; Nam giáp xã Thượng Lộc; Bắc giáp xã Hương Phú.

4. Thành lập xã Hương Hòa trên cơ sở 1.040 ha diện tích tự nhiên và 1.891 nhân khẩu của xã Hương Lộc.

Địa giới hành chính xã Hương Hoà: Đông giáp thị trấn Khe Tre; Tây giáp xã Hương Sơn; Nam giáp các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật; Bắc giáp xã Hương Phú.

– Xã Hương Lộc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có 6.375 ha diện tích tự nhiên và 2.421 nhân khẩu.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế và Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , , ,

Comments are closed.