Nghị định số 193/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 193/2004/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG KHAI QUANG THUỘC

THỊ XÃ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

 

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Thành lập phường Khai Quang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Khai Quang.

Phường Khai Quang có 1.152,08 ha diện tích tự nhiên và 16.624 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Khai Quang: Đông giáp huyện Bình Xuyên; Tây giáp các phường Đống Đa, Liên Bảo; Nam giáp xã Thanh Trù và huyện Bình Xuyên; Bắc giáp xã Định Trung và huyện Tam Dương.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.