Nghị định số 192/2004/NĐ-CP ngày 23-11-2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau như sau:

1. Thành lập xã Thạnh Phú huyện Cái Nước trên cơ sở 3.111 ha diện tích tự nhiên và 13.725 nhân khẩu của xã Lương Thế Trân.

Địa giới hành chính xã Thạnh Phú: Đông giáp xã Lương Thế Trân; Tây giáp xã Phú Hưng; Nam giáp xã Tân Hưng; Bắc Giáp huyện Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thạnh Phú, xã Lương Thế Trân còn lại 3.024 ha diện tích tự nhiên và 9.079 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Hoà Mỹ thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.860,20 ha diện tích tự nhiên và 9.326 nhân khẩu của xã Hưng Mỹ.

Địa giới hành chính xã Hoà Mỹ: Đông giáp các xã Tân Hưng, Đông Thới; Tây giáp huyện Phú Tân; Nam giáp xã Tân Hưng Đông; Bắc giáp xã Hưng Mỹ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Hoà Mỹ, xã Hưng Mỹ còn lại 2.977,80 ha diện tích tự nhiên và 10.885 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Đông Hưng thuộc huyện Cái Nước trên cơ sở 3.283,40 ha diện tích tự nhiên và 10.299 nhân khẩu của xã Đông Thới.

Địa giới hành chính xã Đông Hưng : Đông giáp huyện Đầm Dơi; Tây giáp các xã Tân Hưng Đông, Hưng Mỹ; Nam giáp xã Đông Thới; Bắc giáp xã Tân Hưng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đông Hưng, xã Đông Thới còn lại 2.926,60 ha diện tích tự nhiên và 8.715 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Phú Thuận thuộc huyện Phú Tân trên cơ sở 3.925 ha diện tích tự nhiên và 11.359 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.

Địa giới hành chính xã Phú Thuận : Đông giáp huyện Cái Nước; Tây giáp xã Phú Mỹ; Nam giáp các xã Tân Hưng Tây, Việt Thắng; Bắc giáp huyện Trần Văn Thời.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ còn lại 4.114,51 ha diện tích tự nhiên và 9.231 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Rạch Chèo thuộc huyện Phú Tân trên cơ sở 4.450 ha diện tích tự nhiên và 9.998 nhân khẩu của xã Tân Hưng Tây.

Địa giới hành chính xã Rạch Chèo: Đông giáp xã Việt Thắng; Tây giáp xã Nguyễn Việt Khái; Nam giáp huyện Năm Căn; Bắc giáp xã Tân Hưng Tây.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây còn lại 3.953 ha diện tích tự nhiên và 11.426 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Tags: , , ,

Comments are closed.