Nghị định số 18/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập các xã Đắk Som, Cư Kbang, Ia Lốp, Đắk Song, Đắk R’La, thị trấn Ea Súp và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Đắk Nông, Ea Súp và Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk như sau :

1. Thành lập xã Đắk Som thuộc huyện Đắk Nông trên cơ sở 7.500 ha diện tích tự nhiên và 1.315 nhân khẩu của xã Đắk Plao.

Địa giới hành chính xã Đắk Som : Đông giáp xã Đắk Plao; Tây giáp xã Quảng Khê và tỉnh Lâm Đồng; Nam giáp tỉnh Lâm Đồng; Bắc giáp xã Quảng Khê và xã Đắk R’Măng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đắk Plao có 22.014 ha diện tích tự nhiên và 1.020 nhân khẩu.

 

2. Thành lập xã Cư KBang thuộc huyện Ea Súp trên cơ sở 8.060 ha diện tích tự nhiên và 2.435 nhân khẩu của xã Ea Lê.

Địa giới hành chính xã Cư KBang : Đông giáp huyện Ea H’Leo; Tây và Bắc giáp xã Ea Rốk; Nam giáp xã Ea Lê.

 

3. Sáp nhập 4.000 ha diện tích tự nhiên với 568 nhân khẩu của xã Ea Súp về xã Ea Lê.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Ea Lê có 13.541 ha diện tích tự nhiên và 4.232 nhân khẩu.

 

4. Thành lập thị trấn Ea Súp, thị trấn huyện lỵ huyện Ea Súp trên cơ sở 1.350 ha diện tích tự nhiên và 5.882 nhân khẩu của xã Ea Súp.

Địa giới hành chính thị trấn Ea Súp : Đông giáp xã Ea Lê và xã Cư M’Lan; Tây và Nam giáp xã Cư M’Lan; Bắc giáp xã Ea Lê và xã Ea Bung.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Ea Súp có 28.040 ha diện tích tự nhiên và 1.586 nhân khẩu.

 

5. Đổi tên xã Ea Súp thành xã Cư M’Lan.

 

6. Thành lập xã Ia Lốp thuộc huyện Ea Súp trên cơ sở 46.573 ha diện tích tự nhiên và 2.256 nhân khẩu của xã Ea Rốk.

Địa giới hành chính xã Ia Lốp : Đông giáp huyện Ea H’Leo; Tây giáp xã Ya Tơ Mốt và tỉnh Gia Lai; Nam giáp xã Ea Rốk; Bắc giáp tỉnh Gia Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Ea Rốk có 17.252 ha diện tích tự nhiên và 3.719 nhân khẩu.

 

7. Thành lập xã Đắk Song thuộc huyện Đăk Mil trên cơ sở 11.745 ha diện tích tự nhiên và 2.936 nhân khẩu của xã Thuận Hạnh.

Địa giới hành chính xã Đắk Song : Đông giáp xã Đắk Mol; Tây giáp xã Thuận Hạnh; Nam giáp huyện Đắk Nông; Bắc giáp xã Đắk Mol và xã Thuận Hạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Thuận Hạnh có 9.537 ha diện tích tự nhiên và 3.000 nhân khẩu.

 

8. Thành lập xã Đắk R’la thuộc huyện Đăk Mil trên cơ sở 10.204 ha diện tích tự nhiên và 4.143 nhân khẩu của xã Đắk Gằn.

Địa giới hành chính xã Đắk R’La : Đông giáp xã Đắk Gằn; Tây giáp xã Đắk Lao và xã Đức Mạnh; Nam giáp xã Đức Mạnh, xã Đắk Sắk và huyện KRông Nô; Bắc giáp huyện Cư Jút.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đắk Gằn có 8.243 ha diện tích tự nhiên và 2.175 nhân khẩu.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.