Nghị định số 173/1999/NĐ-CP ngày 07-12-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 173/1999/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999
SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/CP NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 1996
CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SÉC

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 23 tháng 11 năm 1996;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay sửa đổi Điều 5 Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 9 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ như sau:

Các thời hạn quy định trong Quy chế này bao gồm cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ. Nếu ngày kết thúc của thời hạn là ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ thì thời hạn được lùi vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ đó.

 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: , , ,

Comments are closed.