Nghị định số 16/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992,

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập các xã Lộc Thiện, Lộc Điền, Lộc Thuận, Tân Hưng, Phú Trung, Long Bình và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bình Long và Phước Long, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Thành lập xã Lộc Thiện thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 5.000 ha diện tích tự nhiên và 811 nhân khẩu của xã Lộc Thành; 660 ha diện tích tự nhiên và 5.050 nhân khẩu của xã Lộc Thái.

Xã Lộc Thái có 5.660 ha diện tích tự nhiên và 5.861 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Thiện: Đông giáp thị trấn Lộc Ninh; Tây giáp biên giới Việt Nam – Campuchia; Nam giáp xã Lộc Thành; Bắc giáp xã Lộc Tấn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lộc Thành có 16.000 ha diện tích tự nhiên và 4.179 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Lộc Điền thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 3.886 ha diện tích tự nhiên và 5.856 nhân khẩu của xã Lộc Khánh.

Địa giới hành chính xã Lộc Điền: Đông giáp xã Lộc Quang; Tây giáp xã Lộc Thái; Nam giáp xã Lộc Khánh và huyện Bình Long; Bắc giáp xã Lộc Thuận.

3. Thành lập xã Lộc Thuận thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở 1.520 ha diện tích tự nhiên và 1.106 nhân khẩu của xã Lộc Thái; 3.429 ha diện tích tự nhiên và 4.655 nhân khẩu của xã Lộc Khánh.

Xã Lộc Thuận có 4.949 ha diện tích tự nhiên và 5.761 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Lộc Thuận: Đông giáp xã Lộc Quang; Tây giáp thị trấn Lộc Ninh; Nam giáp xã Lộc Điền; Bắc giáp xã Lộc Tấn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Lộc Thái có 1.570 ha diện tích tự nhiên và 7.298 nhân khẩu.

Xã Lộc Khánh có 3.715 ha diện tích tự nhiên và 2.961 nhân khẩu.

4. Chia xã Lợi Hưng thuộc huyện Bình Long thành hai xã Tân Hưng và Tân Lợi.

Xã Tân Hưng có 9.260 ha diện tích tự nhiên và 7.849 nhân khẩu

Xã Tân Lợi có 4.200 ha diện tích tự nhiên và 6.346 nhân khẩu

5. Thành lập xã Phú Trung thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 5.000 ha diện tích tự nhiên và 4.170 nhân khẩu của xã Phú Riềng.

Địa giới hành chính xã Phú Trung: Đông giáp huyện Bù Đăng; Tây giáp xã Phú Riềng; Nam giáp huyện Bù Đăng và huyện Đồng Phú; Bắc giáp xã Phước Tín.

6. Thành lập xã Long Bình thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 4.100 ha diện tích tự nhiên và 2.129 nhân khẩu của xã Bình Thắng; 2.250 ha diện tích tự nhiên và 2.782 nhân khẩu của xã Long Hưng.

Xã Long Bình có 6.350 ha diện tích tự nhiên và 4.911 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Long Bình: Đông giáp xã Bình Phước và xã Long Hưng; Tây giáp huyện Bình Long; Nam giáp xã Long Hà; Bắc giáp xã Bình Thắng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Bình Thắng có 9.700 ha diện tích tự nhiên và 6.870 nhân khẩu.

Xã Long Hưng có 6.637 ha diện tích tự nhiên và 6.718 nhân khẩu.

 

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tags: 

Comments are closed.