Nghị định số 146/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 146/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 72 (bảy mươi hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 26 (hai mươi sáu) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

 


STT

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị

1

Thành phố Thái Nguyên

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

2

Thị xã Sông Công

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

3

Huyện Phổ Yên

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

4

Huyện Phú Bình

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Đồng Hỷ

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

6

Huyện Võ Nhai

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

02 đại biểu

02 đại biểu

7

Huyện Đại Từ

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

8

Huyện Phú Lương

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

Đơn vị bầu cử số 24

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

9

Huyện Định Hoá

Đơn vị bầu cử số 25

Đơn vị bầu cử số 26

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 20 đơn vị

– Bầu 02 đại biểu có 06 đơn vị.

 

 


 

Tags: , ,

Comments are closed.