Nghị định số 144/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 144/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ
VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 1999-2004

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 45 (bốn mươi lăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 18 (mười tám) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1.

Huyện Vĩnh Linh

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

03 đại biểu

01 đại biểu

2.

Huyện Gio Linh

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

3.

Thị xã Đông Hà

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

4.

Huyện Cam Lộ

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

5.

Huyện Triệu Phong

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

6.

Thị xã Quảng Trị

Đơn vị bầu cử số 12

01 đại biểu

7.

Huyện Hải Lăng

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

8.

Huyện Đa Krông

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

9.

Huyện Hướng Hoá

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 11 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 05 đơn vị

– Bầu 01 đại biểu có 02 đơn vị

/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 1999 – 2004

Tags: , ,

Comments are closed.