Nghị định số 141/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 141/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999

PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ

BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH CỦA TỈNH KHÁNH HOÀ

NHIỆM KỲ 1999 – 2004

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 46 (bốn mươi sáu) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 16 (mười sáu) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HOÀ

 


STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1.

Huyện Vạn Ninh

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

03 đại biểu

2.

Huyện Ninh Hoà

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

3.

Thành phố Nha Trang

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

4.

Huyện Diên Khánh

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

03 đại biểu

5.

Huyện Khánh Vĩnh

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

6.

Huyện Cam Ranh

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

03 đại biểu

7.

Huyện Khánh Sơn

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

8.

Huyện Trường Sa

Đơn vị bầu cử số 16

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 14 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 2 đơn vị

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.