Nghị định số 139/1999/NĐ-CP ngày 20-09-1999

NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 139/1999/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999
PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 1999-2004

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 63 (sáu mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 24 (hai mươi bốn) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2. – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1.

Quận Hồng Bàng và

Huyện Bạch Long Vĩ

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

03 đại biểu

02 đại biểu

2.

Quận Lê Chân

Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04

02 đại biểu

03 đại biểu

3.

Quận Ngô Quyền

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

4.

Quận Kiến An

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

5.

Thị xã Đồ Sơn

Đơn vị bầu cử số 08

02 đại biểu

6.

Huyện Kiến Thuỵ

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

7.

Huyện An Lão

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

02 đại biểu

8.

Huyện Thuỷ Nguyên

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

9.

Huyện Tiên Lãng

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

03 đại biểu

10.

Huyện Vĩnh Bảo

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

11.

Huyện An Hải

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

12.

Huyện Cát Hải

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

 

Tổng hợp: – Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị.

– Bầu 02 đại biểu có 9 đơn vị

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.