Nghị định số 137/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/08/2007

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 137/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2007 

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ

THUỘC CÁC HUYỆN: KRÔNG ANA, EA KAR, KRÔNG BÚK, M’DRẮK, EA H’LEO; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG ANA

ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK

 

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk,  

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M’Drắk và Ea H’Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Thành lập xã Ea Sar thuộc huyện Ea Kar trên cơ sở điều chỉnh 3.677 ha diện tích tự nhiên và 4.739 nhân khẩu của xã Ea Sô; 1.962 ha diện tích tự nhiên và 1.772 nhân khẩu của xã Xuân Phú.

Xã Ea Sar có 5.639 ha diện tích tự nhiên và 6.511 nhân khẩu.

Địa giới hành chính Ea Sar: Đông giáp xã Ea Sô, xã Ea Tíh, thị trấn Ea K Nốp, huyện Ea Kar; Tây giáp xã Xuân Phú, xã Ea Đar, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và xã Ea Dăh, huyện Krông Năng; Nam giáp xã Ea Đar, thị trấn Ea K Nốp, huyện Ea Kar; Bắc giáp xã Ea Sô huyện Ea Kar và xã Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Xuân Phú còn lại 2.541 ha diện tích tự nhiên và 5.622 nhân khẩu.

– Xã Ea Sô còn lại 32.107 ha diện tích tự nhiên và 3.205 nhân khẩu.

Huyện Ea Kar có 103.747 ha diện tích tự nhiên và 141.724 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Cư Huê, Ea Tíh, Cư Yang, Cư Bông, Ea Đar, Ea Sô, Xuân Phú, Ea Păl, Cư Ni, Ea Ô, Ea Kmút, Cư Prông, Cư Elang, Ea Sar và thị trấn Ea Kar, thị trấn Ea K Nốp.

2. Thành lập xã Ea Ning thuộc huyện Krông Ana trên cơ sở điều chỉnh 2.778 ha diện tích tự nhiên và 12.700 nhân khẩu của xã Cư Ê Wi.

Xã Ea Ning có 2.778 ha diện tích tự nhiên và 12.700 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Ning: Đông giáp xã Cư Ê Wi, huyện Krông Ana và xã Ea Knuêc, huyện Krông Pắc; Tây giáp xã Ea Ktur, xã Ea Bhôk; Nam giáp xã Ea Bhôk, xã Ea Hu; Bắc giáp xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Cư Ê Wi còn lại 3.233 ha diện tích tự nhiên và 10.004 nhân khẩu.

Huyện Krông Ana có 64.439 ha diện tích tự nhiên và 196.823 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: các xã: Bình Hòa, Quảng Điền, Dur Kmăl, Băng Adrênh, Ea Bông, Ea Na, Dray Sáp, Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Bhôk, Hòa Hiệp, Ea Hu, Cư Ê Wi, Dray Bhăng, Ea Ning và thị trấn Buôn Trấp.

3. Thành lập xã Ea Sin thuộc huyện Krông Búk trên cơ sở điều chỉnh 1.809 ha diện tích tự nhiên và 1.649 nhân khẩu của xã Cư Pơng; 4.471 ha diện tích tự nhiên và 1.652 nhân khẩu của xã Cư Né.

Xã Ea Sin có 6.280 ha diện tích tự nhiên và 3.301 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Sin: Đông giáp xã Cư Né; Tây giáp xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo; xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar; Nam giáp xã Cư Pơng; Bắc giáp xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Cư Pơng còn lại 7.463 ha diện tích tự nhiên và 10.657 nhân khẩu.

– Xã Cư Né còn lại 7.219 ha diện tích tự nhiên và 9.690 nhân khẩu.

Huyện Krông Búk có 64.034 ha diện tích tự nhiên và 154.603 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Đoàn Kết, Ea Drông, Cư Né, Cư Bao, Bình Thuận, Thống Nhất, Cư Pơng, Ea Blang, Ea Siên, Pơng Drang, Chứ Kbô, Ea Ngai, Ea Đê, Ea Sin và thị trấn Buôn Hồ.

4. Thành lập xã Cư San thuộc huyện M’Drắk trên cơ sở điều chỉnh 20.857 ha diện tích tự nhiên và 4.466 nhân khẩu của xã Ea Trang.

Xã Cư San có 20.857 ha diện tích tự nhiên và 4.466 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Cư San: Đông giáp xã Ea Trang, huyện M’Drắk; xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa và xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; Tây giáp xã Cư Pui, xã Cư Drăm, huyện Krông Bông; xã Cư Yang, huyện Ea Kar; Nam giáp xã Khánh Hiệp, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; Bắc giáp xã Krông Á, xã Ea Trang, huyện M’Drắk; xã Cư Yang, huyện Ea Kar.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Ea Trang còn lại 26.093 ha diện tích tự nhiên và 4.271 nhân khẩu.

Huyện M’Drắk có 133.628 ha diện tích tự nhiên và 59.946 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ea Pil, Cư M’Ta, Krông Á, Cư Kroá, Ea H’Mlay, Ea M’doan, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Jing, Ea Lai, Cư Prao, Cư San và thị trấn M’DRắk.

5. Thành lập xã Ea Tir thuộc huyện Ea H’Leo trên cơ sở điều chỉnh 9.802 ha diện tích tự nhiên và 3.239 nhân khẩu của xã Ea Nam.

Xã Ea Tir có 9.802 ha diện tích tự nhiên và 3.239 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ea Tir: Đông giáp xã Ea Nam, huyện Ea H’leo và xã Cư Pơng, huyện Krông Búk; Tây giáp xã Ea Lê, xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp; Nam giáp xã Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar và xã Cư Pơng, Cư Né, huyện Krông Búk; Bắc giáp xã Cư A Mung, Ea Khal, huyện Ea H’Leo.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

– Xã Ea Nam còn lại 7.647 ha diện tích tự nhiên và 10.793 nhân khẩu.

Huyện Ea H’Leo có 133.512 ha diện tích tự nhiên và 111.222 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ea Nam, Ea Khăl, Ea Ral, Ea Sol, Cư Mốt, Ea Hiao, Dliê Yang, Ea Wy, Cư A Mung, Ea H’Leo, Ea Tir và thị trấn Ea Drăng.

6. Thành lập huyện Cư Kuin thuộc tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở điều chỉnh 28.830 ha diện tích tự nhiên và 109.770 nhân khẩu của huyện Krông Ana (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Bhôk, Hòa Hiệp, Day Bhăng, Ea Hu, Cư Ê Wi, Ea Ning).

Huyện Cư Kuin có 28.830 ha diện tích tự nhiên và 109.770 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Bhôk, Hòa Hiệp, Dray Bhăng, Ea Hu, Cư Ê Wi và Ea Ning.

Địa giới hành chính huyện Cư Kuin: Đông giáp huyện Krông Pắc và huyện Krông Bông; Tây giáp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Ana; Nam giáp huyện Krông Ana và huyện Krông Bông; Bắc giáp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pắc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Huyện Krông Ana còn lại 35.609 ha diện tích tự nhiên và 87.053 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Bình Hòa, Quảng Điền, Dur Kmăl, Băng ADrênh, Ea Bông, Ea Na, Dray Sáp và thị trấn Buôn Trấp.

Tỉnh Đắk Lắk có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M’Dắk, Ea H’Leo, Cư M’Gar, Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông, Krông Năng, Lắk, Krông Pắc, Cư Kuin và thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.